ชนิดของซีอิ๊ว

 

 ซีอิ๊ว สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ ได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้

1.  ซีอิ๊วขาว  หมายถึง  ซีอิ๊วตามนิยาม นํามาแต่งรส และ/หรือ สี หรือไม่ก็ได้  แล้วผ่านการ ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนการบรรจุ

2.  ซีอิ๊วดํา  หมายถึง  ซีอิ๊วตามนิยาม นํามาเก็บต่อ หรือนํามาเคี่ยวตามกรรมวิธีการผลิต   จนกระทั่งได้ความเข้มข้นและสีตามที่กําหนด  แล้วผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนบรรจุ  ซึ่งแบ่งเป็น 2.1 ซีอิ๊วดําเค็ม  หมายถึง  ซีอิ๊วดํานํามาปรุงแต่งรสเค็มเป็นหลัก 2.2 ซีอิ๊วดําหวาน  หมายถึง  ซีอิ๊วดํานํามาปรุงแต่งรสหวานเป็นหลัก

3.  ซีอิ๊วหวาน  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําซีอิ๊วขาวมาปรุงแต่งรสด้วยสารให้ความ หวาน  และเครื่องปรุงรสอื่นๆ  แล้วเคี่ยวจนได้ความเข้มข้นและสีตามเกณฑ์ที่กําหนด  แล้วผ่านการ ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนการบรรจุ

4.  ซีอิ๊วผง  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําซีอิ๊วตามข้อ 1,2  มาผ่านกรรมวิธีระเหย นํ้าออกให้เป็นผง

 

ซีอิ๊ว สามารถแบ่งตามกรรมวิธีการผลิต  ได้ 3 ประเภท ดังนี้

1.  ซีอิ๊วหมัก  ( Fermented Soy Sauce )  หมายถึง  ซีอิ๊วที่ได้จากการหมักถั่วเหลือง  หรือ  ถั่วเหลืองที่สกัดนํ้ามันออกแล้ว รวมกับเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวสาลี , ข้าวเจ้า และ/หรือ แป้งสาลี , แป้งข้าวเจ้า โดยอาศัยการทํางานร่วมกันของเชื้อจุลินทรีย์ 3 กลุ่ม คือ เชื้อรา , เชื้อแบคทีเรีย และยีสต์

2.  ซีอิ๊วเคมี  ( Chemical Soy Sauce )  หมายถึง ซีอิ๊วที่ได้จากการนํากากถั่วเหลืองที่ผ่าน การสกัดนํ้ามันออกแล้ว  มาทําการย่อยสลายโดยการใช้กรด  เพื่อให้ได้กรดอะมิโนออกมา  และปรับความ เป็นกรด – ด่าง  หลังจากนั้นจะทําการปรุงแต่ง สี กลิ่น รสชาติ

3.  ซีอิ๊วกึ่งเคมี ( Semichemical Soy Sauce )  หมายถึง  ซีอิ๊วที่ได้จากการนํากากถั่วเหลือง ที่ผ่านการสกัดนํ้ามันออกแล้ว  มาทําการย่อยโดยการใช้กรด หรือ เอนไซม์ หลังจากนั้น นํามาหมักต่อ โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์

เอกสารอ้างอิง  –  เอกสารการประชุมสัมมนา เรื่อง การระดมความคิดและเสวนาเพื่อพัฒนาการผลิตซีอิ๊วไทย     จัดทําโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการซีอิ๊วแห่งประเทศไทย

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: